Nunavumi Angnait Katujiqatigigit

Nunavut Inuit Women’s Association

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᑦ

ᑐᓐᖓᓱᒋᑦᓯ ᐊᒪᐅᑏᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᑐᕝᕕᖓᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᕕᒃ. ᑕᕝᕙᓂ ᑐᓴᕋᑦᓴᑕᖃᐅᖅᑐᖅ ᐊᑑᑎᖃᕈᓐᓇᕐᑐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐊᕐᖕᓇᖏᓐᓄᑦ, ᐱᖃᓯᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᕈᕐᓴᐃᓂᖕᒧᑦ ᐱᐅᓯᕐᓂᑦ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᒪᑭᒪᓇᓱᐊᕈᓯᓂᑦ ᐊᓯᒃᑲᓂᖏᓂᓪᓗ. ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐅᖃᓕᒫᕋᑦᓴᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᕐᑕᐅᓂᑯᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎᑦᓴᓄᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᒫᕐᓂᐊᕐᑐᑎᖕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑖᓃᑦᑐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᑐᓴᕈᒥᓇᕆᔭᕗᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐊᕐᖕᓇᖏᓐᓄᑦ.

ᑲᔪᖏᖅᑐᐃᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᑲᔪᓐᖑᐊᑕᕐᓯᓐᓇᕈᓐᓇᕈᑦᓯ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᕗᑦ ᐊᑑᑎᖃᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᔭᐅᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᓪᓗ ᐊᑑᑎᓕᓐᓂᑦ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖁᓪᓗᒍ. ᐃᓚᓯᒋᐊᖃᕐᑐᒋᒍᑦᓯ ᐲᖅᓯᒋᐊᖃᕐᒪᖔᑦᑕᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᓃᒋᐊᖃᕐᑐᒋᓐᖏᑕᓯᓐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᑕᐅᔪᒪᕗᒍᑦ ᐃᕐᖕᓃᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ: info@amautiit.ca

ᒐᕙᒪᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᑕᓕᖕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒡᒍᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᖏᑕ ᑭᒡᒐᕐᑐᐃᔨᖏᓐᓂᑦ, ᐃᑲᔫᑎᒋᕙᑦᑕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᑦ.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓴᑕᓕᖕ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓖᑦ, ᐊᒡᒍᕐᓯᒪᔪᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᓗ ᑎᒥᖁᑎᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓂᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᒋᕙᑦᑕᖏᓪᓗ ᑐᓴᕈᒥᓇᕋᔭᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐊᕐᖕᓇᖏᓐᓄᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ, ᓈᓚᓐᓂᖅ ᐅᔾᔨᕐᑐᕐᓂᕐᓗ

ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᑦ, ᐅᓂᒃᑳᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᕐᕆᔮᑦᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᒥᓇᕐᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐊᕐᖕᓇᖏᓐᓄᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓚᒌᑦ ᓂᖓᖃᑦᑕᐅᑎᕙᑦᑐᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᖅ, ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖅ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᔪᒥᓇᕐᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔪᓄᑦ.